การมอบเกียติบัตรในหน่วยงาน


วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์ที่ปรึกษและอาจารย์นิเทศน์

อาจารย์เกริกชัย ธรรมลักขณา

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.หน่วยงานสถานที่ตั่ง

หน่วยงาน....................................ตั่งอยู่ที่..............................
หมู่...............................................ตำบล................................
อำเภอ.........................................จังหวัด...............................

2.ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา...........................................................
........................................................................
........................................................................

วิสัยทัศน์..........................................................
........................................................................
........................................................................

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน.................................................มีอำนาจหน้าที่ดั่งนี้
1..................................................................................................
2..................................................................................................
3..................................................................................................
4..................................................................................................
5..................................................................................................

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน.................................ประกอบไปด้วย
1.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
2.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
3.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
4.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
5.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

ทำให้ผมมีความสามารถในการทำงานในเรื่องคอมพิวเตอร์ง่ายขิ้น และทำให้ผมใด้เรียนรู้สิ่งดีๆจากคอมพิวเตอร์อีกมากมาย